Reklamačný poriadok

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti TAILOR´S s.r.o. so sídlom:Modrany 501,94633, , Slovenská republika, IČO: 36547492, DIČ: SK2021677042  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

1.2 Vytvorením a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a ten sa pre neho stáva záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli www.by-home.sk a tiež v sídle Predávajúceho.

1.3 Reklamačné konanie upravuje Občiansky zákonník ( ďalej len OZ – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, vrátane poslednej novely zákon č. 150/2004 Z.z.), zákon č. 397/2008 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ďalej zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/200 a č. 118/2006.

Článok II
Kontrola tovaru pri preberaní

2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované. Kvalitu a množstvo objednaného tovaru treba ihneď, pri dodaní tovaru reklamovať na e mail : V prípade , ak je balík poškodený , spísať škodový zápis s kuriérom. V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.

Článok III
Vrátenie tovaru

3.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 15 dní odo dňa prebratia tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 15 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle.  

3.2 Vrátenie neobjednaného tovaru
Vrátenie tovaru, ktorý si kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne má kupujúci právo vrátiť Predávajúcemu opäť maximálne do 15 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v danom prípade neuhrádza manipulačný poplatok ani poštovné na vrátenie tovaru. Tieto náklady v plnej výške znáša Predávajúci.

3.3 Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, či iných parametrov.
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prebral mu nesedí z hľadiska nevyhovujúcej veľkosti či farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti, max. do 15 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu maximálne do 30 dní odo dňa obdržania tovaru. Uplatnenie nároku na výmenu závisí od momentálnej skladovej dispozícii Predávajúceho. V opačnom prípade sa postupuje podľa kroku 3.1, ako pri odstúpení od zmluvy. Pri odoslaní tovaru po výmene , znáša náklady Predávajúci.

Článok IV
Reklamácia tovaru

4.1 Podmienkou vybavenia reklamácie je kompletné vyplnenie REKLAMAČNÉHO LÍSTKA . Ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený dodací list, či iné potrebné dokumenty (ďalej len „Požadované dokumenty"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov či priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

4.2 Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu jeho vlastností, ktorá vznikla v priebehu v dôsledku jeho nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

4.3 Vady tovaru pri uplatňovaní reklamácie
Občiansky zákonník rozlišuje medzi odstrániteľnou a neodstrániteľnou vadou. Ustanovenie §622 OZ upravuje nároky kupujúceho , ktoré môže uplatniť, ak sa na predanej veci vyskytne odstrániteľná vada. Za odstrániteľnú vadu možno považovať takú vadu, ktorú možno opravou odstrániť a plnenie sa stáva bezvadným. Za odstrániteľnú sa považuje vada aj vtedy, ak sa na veci opätovne vyskytuje väčší počet vád .Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ( aspoň dve opravy rovnakej vady alebo pre väčší počet vád ( v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať , má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak sa na tovare predaný v obchode vyskytne odstrániteľná vada, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci tieto nároky:  

  • právo na bezplatné odstránenie vady ( §622 OZ)
  • právo na výmenu veci alebo ak sa vady týka len súčasti veci, na výmenu tejto súčasti
  • právo na výmenu vadnej veci za vec bez vád alebo právo od zmluvy odstúpiť ( § 623 OZ : Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. )

Základným právom kupujúceho v prípade odstrániteľnej vady veci je právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady.
Režim neodstrániteľnej vady upravuje ustanovenie §623 OZ, neodstrániteľnou je taká vada, pre ktorú nemôže byť vec užívaná ako vec bez vád, najmä vady, keď vec nemožno opraviť (vadu odstrániť) z technického hľadiska. V prípade neodstrániteľnej vady má kupujúci tieto práva (§ 623 OZ):

  • právo na výmenu veci
  • právo na odstúpenie od zmluvy
  • právo na primeranú zľavu z ceny

Tieto práva má kupujúci, ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré sa prejavujú v tom, že vadu nemožno opraviť a táto vada bráni tomu, ak by sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád. Vada sa považuje za neodstrániteľnú nielen vtedy , ak vec nemožno opraviť, ale aj ak inak opraviteľná vada nebola odstránená „ bez zbytočného odkladu“ ( § 622 ods. 1 druhá veta OZ)

4.4 Reklamačná doba je 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa .č. 397/2008 § 18 ods. 4. od zmluvy odstúpiť. Reklamácia je vyriešená: odovzdaním opraveného tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo výmenou tovaru. Kupujúci je o stave reklamačného procesu informovaný e-mailom, prípadne listom na adresu uvedenú vo Formulári.

4.5 Reklamácia, ktorá je uznaná ako oprávnená, je bezplatná.

4.6  Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba tohto tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

Článok V
Sankcie za neprevzatie tovaru

5.1 UPOZORNENIE: V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

Článok VI
Záručné podmienky a záručná lehota

6.1 Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň obdržania tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

6.2 záručná doba je 24 mesiacov, avšak zákon o ochrane spotrebireľa č. 397/2008 upravuje postup riešenia reklamácie nasledovne. Podľa §18 ods. 6 ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ ulatnil reklamáciu po 12 mesiachoch od kúpy , má predávajúci právo na bezdôvodné zamietnutie aj bez odborného posúdenia.

6.3 Reklamovať je možné len ten tovar, ktorý bol riadne zakúpený na portáli www.by-home.sk a v plnom rozsahu zaplatený. Na účely uplatnenia záruky slúži Dodací list, ktorého kópia je podmienkou pre vybavenie reklamácie.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

7.1 Kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je info@by-home.sk Všetky Formuláre musia teda byť zaslané na túto adresu, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tiež korešpondencia zaslaná Kupujúcemu z inej e-mailovej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a www.by-home.sk za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: www.by-home.sk.

 

Alternatívne riešene sporov

Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nie je  spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Môže sa použiť aj on-line platforma , ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.